Verkoop- en Leveringsvoorwaarden van Hazera Seeds B.V.

Opgesteld door Hazera B.V., Schanseind 27, 4921 PM Made, Nederland en gebaseerd op de Algemene Verkoop- en Leveringsvoorwaarden voor de Zaaizaad- en Plantgoedhandel, zoals geadviseerd door de afdeling Voedingstuinbouw Zaden van Plantum NL te Gouda, Nederland. Deze voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel in Breda (nr. 24144712). Alle voorgaande verkoop- en leveringsvoorwaarden komen hiermee te vervallen.

1. Toepasselijkheid van deze algemene voorwaarden
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op iedere aanbieding en iedere overeenkomst tussen Hazera B.V., hierna te noemen verkoper, en een koper, voor zover van één of meer van deze voorwaarden niet uitdrukkelijk schriftelijk is afgeweken.
2. De toepasselijkheid van algemene voorwaarden van de koper wordt uitdrukkelijk afgewezen.

2. Definities
1. Product: zaden, plantmateriaal en/of andere zaken en/of overeengekomen diensten.
2. Bewerken: het behandelen van het product ten behoeve van, maar niet uitsluitend voor, de verbetering van de verzaaibaarheid, de opkomst en/of de verspreiding en/of voorkoming van ziekten en/of plagen.

3. Offertes en prijzen
1. Alle offertes van de verkoper zijn vrijblijvend en kunnen door hem/haar steeds worden herroepen.
2. Offertes kunnen uitsluitend schriftelijk worden aanvaard; de verkoper heeft niettemin het recht een mondelinge aanvaarding te accepteren als zou deze schriftelijk zijn gedaan.
3. Indien de koper een offerte aanvaardt, heeft de verkoper niettemin het recht om het aanbod binnen 3 werkdagen na ontvangst van aanvaarding (mondeling of schriftelijk) te herroepen, in welk geval tussen partijen geen overeenkomst tot stand is gekomen.
4. Mondelinge offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de koper niet binnen 5 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
5. Schriftelijke offertes komen automatisch te vervallen indien zij door de koper niet binnen 30 dagen schriftelijk zijn aanvaard.
6. De verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te wijzigen. Elke nieuwe prijsnotering stelt de voorafgaande buiten werking ten opzichte van na die nieuwe prijsnotering geplaatste orders.

4. Oogst- en bewerkingsvoorbehoud
1. Leveringen geschieden onder het gebruikelijke oogst- en bewerkingsvoorbehoud. Wanneer de verkoper een beroep doet op het oogst- of bewerkingsvoorbehoud, is de verkoper niet verplicht tot levering, maar zal hij, indien mogelijk, naar rato van de bestelde hoeveelheid of vergelijkbare alternatieven trachten te leveren.
2. De koper heeft geen recht op schadevergoeding, indien door de verkoper een beroep op dit voorbehoud wordt gedaan.

5. Bestelling en levering
1. Als in een order de bestelde hoeveelheid afwijkt van de door de verkoper gehanteerde standaardhoeveelheid of een veelvoud daarvan, dan is de verkoper vrij de naast hogere hoeveelheid te leveren.
2. De verkoper zal zich bij de uitvoering van de leveringsplicht steeds naar vermogen inzetten.
3. Onder behoorlijke nakoming van de leveringsplicht door verkoper wordt tevens verstaan de levering met een geringe afwijking in maat, verpakking, getal of gewicht.
4. Het is verkoper toegestaan verkochte producten in gedeelten te leveren. Indien de producten in gedeelten worden geleverd, is verkoper bevoegd elk gedeelte afzonderlijk te factureren.
5. Levering geschiedt af fabriek (EXW) van de verkoper volgens de Incoterms 2000. Transport, documentatie en transportverzekering kunnen op aanvraag van koper door verkoper worden geregeld.
6. De verkoper verplicht zich tot aflevering binnen een redelijke termijn, in overeenstemming met het zaaiseizoen of plantseizoen nadat de koopovereenkomst tot stand is gekomen.
7. Een overeengekomen levertijd is geen fatale termijn. Bij niet-tijdige aflevering dient de koper de verkoper derhalve schriftelijk in gebreke te stellen en hem een redelijke termijn te gunnen om alsnog de overeenkomst na te komen.
8. Voor bestellingen met een waarde van minder dan EUR 200,- behoudt de verkoper zich het recht voor deze te weigeren of administratiekosten in rekening te brengen.
9. De koper dient bij het plaatsen van de bestelling en op eerste verzoek van verkoper, schriftelijk aan te geven welke data, specificaties en documenten nodig zijn om bij levering te kunnen voldoen aan de regelgeving van het land van bestemming, bijvoorbeeld de eisen ten aanzien van facturering, fytosanitaire certificaten, internationale certificaten en andere importdocumenten. De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele schade indien de koper deze gegevens niet correct beschikbaar stelt en hierdoor de order vertraagd wordt of niet uitgevoerd kan worden.

6. Opschorting
1. Indien de koper in gebreke is met de juiste en/of tijdige nakoming van één of meer van zijn verplichtingen:
· zijn de verplichtingen van verkoper automatisch en onmiddellijk opgeschort totdat de koper hetgeen hij opeisbaar is verschuldigd volledig heeft voldaan (betaling van eventuele buitengerechtelijke kosten daaronder begrepen);
· kan verkoper van de koper volledige betaling en/of een afdoende zekerheid verlangen, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie af te geven door een te goeder naam en faam bekend staande Nederlandse bankinstelling, ter zake van de nakoming door de koper.
2. Verkoper is gerechtigd alvorens na te komen volledige betaling en/of een afdoende zekerheid voor de nakoming door de koper te verlangen, indien aannemelijk is dat de koper zijn verplichtingen niet juist en/of niet tijdig zal (kunnen) nakomen.

7. Eigendomsvoorbehoud
1. De door de verkoper geleverde producten blijven het eigendom van verkoper, totdat de koper de koopsom heeft betaald. Tevens geldt het voorbehouden eigendom voor de vorderingen, die de verkoper tegen de koper mocht verkrijgen wegens tekortschieten van de koper in één van zijn verplichtingen jegens de verkoper.
2. Door verkoper afgeleverde producten, die krachtens lid 1 onder het eigendomsvoorbehoud vallen, mogen slechts in het kader van een normale bedrijfsuitoefening worden doorverkocht of gebruikt. In geval van doorverkoop is de koper verplicht van zijn afnemers een eigendomsvoorbehoud te bedingen.
3. Het is de koper niet toegestaan de producten te verpanden of hier enig ander recht op te vestigen.

8. Betaling
1. Betaling dient door de verkoper ontvangen te zijn binnen 30 dagen na factuurdatum. Na het verstrijken van deze termijn is de koper in verzuim; de koper is vanaf het moment van in verzuim treden over het opeisbare bedrag een rente van 1% per maand verschuldigd.
2. In geval van liquidatie, faillissement of surséance van betaling van de koper zullen de betalingsverplichtingen van de koper onmiddellijk opeisbaar zijn en is de verkoper bevoegd de verdere uitvoering van de overeenkomst(en) op te schorten, dan wel tot ontbinding hiervan over te gaan, één en ander onverminderd het recht van verkoper om schadevergoeding te vorderen.
3. Indien betaling in termijnen is overeengekomen, wordt bij niet-tijdige betaling van een termijn het gehele restantbedrag terstond opeisbaar zonder ingebrekestelling. Het in de laatste zin van artikel 8, lid 1 bepaalde is van overeenkomstige toepassing.

 9. Incassokosten
Als de koper in gebreke of in verzuim is met het nakomen van één of meer van zijn verplichtingen, dan komen alle kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte alsmede de gerechtelijke kosten voor rekening van de koper.

10. Gebruik en garantie
1. Verkoper garandeert dat het geleverde product naar haar beste vermogen zal voldoen aan de hierbij behorende productspecificaties. De productspecificaties gelden echter niet als garantie. In het geval het geleverde niet voldoet aan de productspecificaties zal de koper hierover geïnformeerd worden. Verkoper staat er voorts niet voor in dat het geleverde product voldoet aan het doel dat de koper hieraan geeft.
2. Alle door verkoper schriftelijk verstrekte kwaliteitsgegevens zijn uitsluitend gebaseerd op reproduceerbare testen op monsters. De verstrekte kwaliteitsgegevens geven derhalve geen absolute garantie, en geven enkel het gerealiseerde resultaat bij de verkoper aan ten tijde van de uitvoering van de test en voor de omstandigheden waaronder de test is uitgevoerd. Geen directe relatie kan worden verondersteld tussen de verstrekte gegevens en het gerealiseerde resultaat bij de koper. Het gerealiseerde resultaat bij de koper is onder meer afhankelijk van de locatie, teeltmaatregelen en/of de klimaatsomstandigheden.
3. Elke eventuele garantie van de zijde van de verkoper vervalt, indien de koper de geleverde producten bewerkt, dan wel laat bewerken, herverpakt, dan wel laat herverpakken of onjuist gebruikt.

11. Gebreken; klachttermijnen
1. De koper dient de gekochte producten bij aflevering – of zo spoedig daarna als mogelijk – te onderzoeken. Hierbij dient de koper na te gaan of het geleverde aan de overeenkomst beantwoordt, te weten:
· of de juiste producten zijn geleverd;
· of de afgeleverde producten wat betreft kwantiteit overeenstemmen met het overeengekomene;
· of de geleverde producten voldoen aan de overeengekomen kwaliteitseisen of – indien deze ontbreken – aan de eisen die gesteld mogen worden voor een normaal gebruik en/of handelsdoeleinden.
2. Worden zichtbare gebreken of tekorten geconstateerd, dan dient de koper deze binnen 3 werkdagen na aflevering schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens aan de verkoper te melden.
3. Niet-zichtbare gebreken dient de koper binnen 3 werkdagen na ontdekking schriftelijk onder vermelding van partij-, afleverbon en/of factuurgegevens te melden aan verkoper.
4. Klachten moeten zodanig zijn beschreven dat de verkoper of een derde deze kan verifiëren. Hiertoe dient de koper tevens een registratie bij te houden ten aanzien van het gebruik van de producten en, in geval van doorverkoop van de producten, van zijn kopers. Indien de koper geen melding maakt binnen de genoemde termijnen, wordt zijn klacht niet in behandeling genomen en vervallen zijn rechten.
5. In geval van een blijvend geschil tussen partijen over de kiemkracht, de rasechtheid, de raszuiverheid, de technische zuiverheid en de gezondheid, kan op verzoek van één der partijen een onderzoek plaatsvinden door de Naktuinbouw, gevestigd in Roelofarendsveen, Nederland. Dit verzoek moet zijn ingediend binnen 6 maanden na de eerste melding van het probleem bij de wederpartij. De met dit onderzoek verband houdende kosten zullen worden gedragen door de in overwegende mate in het ongelijk gestelde partij. Het onderzoek wordt uitgevoerd op basis van het door verkoper voor verkoop genomen en beheerde referentiemonster. Hierop wordt het toezicht en de controle uitgevoerd door de Naktuinbouw. De uitslag van het onderzoek bindt beide partijen, onverminderd het recht van partijen geschillen over de gevolgen van deze uitslag voor te leggen aan de in artikel 18 genoemde instanties.

12. Informatievoorziening
1. Door verkoper gegeven informatie in welke vorm dan ook kent een vrijblijvend karakter. Beschrijvingen, aanbevelingen en illustraties in brochures, folders en op web sites, zijn zo nauwkeurig mogelijk afgestemd op ervaringen in proeven en praktijk. De verkoper aanvaardt echter in geen enkel geval op grond van zulke informatie aansprakelijkheid voor afwijkende resultaten in het geteelde product. De koper dient zelf te beoordelen of de producten geschikt zijn om voor de beoogde teelten en/of onder de
lokale omstandigheden te worden gebruikt.

2. In de door verkoper gegeven informatie gelden de volgende definities voor gebruikte terminologie:

a) ‘Immuniteit’: een plantenras wordt niet aangetast door een specifieke plaag of ziekte;
b) ‘Resistentie’: het vermogen van een plantenras om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken alsmede de schade die zij veroorzaakt, in vergelijking met vatbare plantenrassen onder vergelijkbare milieuomstandigheden en plaag- of ziektedruk. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.

Twee niveaus van resistentie worden beschreven:
i) Hoge resistentie (HR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte onder normale plaag- of ziektedruk sterk in vergelijking met vatbare rassen. Deze plantenrassen kunnen echter wel enige ziektesymptomen of schade vertonen onder hoge plaag- of ziektedruk.
ii) Intermediaire resistentie (IR): plantenrassen beperken de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte, maar kunnen meer symptomen vertonen in vergelijking met hoog resistente rassen. Intermediair resistente plantenrassen zullen minder ernstige ziektesymptomen of schade vertonen dan vatbare plantenrassen, onder vergelijkbare milieuomstandigheden en/of plaag- of ziektedruk.
De standaardafkortingen HR (hoge of standaard resistentie) en IR (gematigde/intermediaire resistentie) zullen in alle talen worden gebruikt.

c) ‘Vatbaar’: het onvermogen van plantenrassen om de groei en ontwikkeling van een specifieke plaag of ziekte te beperken.

‘Tolerantie’ is het vermogen van een plantenras om abiotische stress te verdragen zonder ernstige gevolgen voor groei, uiterlijk en opbrengst.

13. Overmacht
1. Onder overmacht wordt verstaan iedere omstandigheid, welke niet aan verkoper is toe te rekenen, waardoor nakoming van de overeenkomst in redelijkheid niet meer kan worden verlangd. Hierbij kan gedacht worden aan stakingen, brand, extreme weersomstandigheden of overheidsmaatregelen en ziekten en plagen enerzijds en gebreken in de aan verkoper toegeleverde materialen anderzijds.
2. De verkoper zal de koper zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen indien hij door overmacht niet of niet tijdig kan leveren.
3. Indien de overmacht langer dan 60 dagen duurt, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Verkoper is in dit geval niet verplicht tot enige schadevergoeding.

14. Aansprakelijkheid
1. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een gebrek in het (de) product(en), tenzij er sprake is van opzet en/of grove schuld aan de zijde van de verkoper en/of haar werknemers.
2. Indien er sprake is van overmacht als omschreven in artikel 13 is de verkoper niet verplicht tot enige schadevergoeding.
3. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van een niet of niet tijdige levering noch voor het niet correct aangeven van de eisen als bedoeld in artikel 5, lid 7, indien hierdoor de bestelling niet of niet tijdig geleverd kan worden.
4. De koper is verplicht de schade, ten aanzien van de geleverde producten waarover hij een klacht bij de verkoper indient, zo veel mogelijk te beperken.
5. De verkoper is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door zaad of plantmateriaal dat niet door of in opdracht van verkoper is vermeerderd en/of gereproduceerd.
6. Indien verkoper op basis van één of meerdere voorwaarden aansprakelijk is, is deze aansprakelijkheid beperkt tot de factuurwaarde van de producten; de verkoper is in geen geval aansprakelijk voor enige vorm van gevolgschade.
7. Indien koper niet de eindgebruiker is en/of de producten herverkoopt of herdistribueert, is hij verplicht aan verdere partijen alle termen en voorwaarden te communiceren, inclusief die welke betrekking hebben op productspecificaties.

15. Gebruik van merken en tekens
Het is de koper niet toegestaan gebruik te maken van merken en tekens die door de verkoper worden gebruikt ter onderscheiding van zijn producten van die van andere rechtspersonen/ ondernemingen, dan wel gebruik te maken van niet duidelijk onderscheidbare merken en tekens. Uitzondering hierop is de verhandeling van producten in oorspronkelijke verpakking van de verkoper met de door hem aangebrachte merken en tekens.

16. Voorbehoud tot reproductie en/of vermeerdering
1. Het is de koper niet toegestaan de geleverde producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan te gebruiken voor verdere vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Tevens is het niet toegestaan producten en/of componenten en/of oogstmateriaal hiervan: I) te behandelen ten behoeve van vermeerdering, II) te koop aan te bieden, III) te verkopen, IV) in en/of uit te voeren en/of V) voor één van deze doeleinden in voorraad te hebben. Dit geldt evenzeer voor van een geleverd ras wezenlijk afgeleide rassen.
2. Ingeval van doorverkoop van de geleverde producten, moet dit beding door de koper op  straffe van een boete per overtreding ook worden opgelegd aan zijn eigen koper. De hoogte van de boete is ten minste gelijk aan het door de koper genoten voordeel.
3. Koper is verplicht de kwekersrechthouder of iemand die namens hem controleert, direct toegang te verlenen tot zijn bedrijf, ook en met name de kassen van het bedrijf, opdat verkoper controlehandelingen kan (laten) verrichten indien bij verkoper het vermoeden bestaat dat er sprake is van vermeerdering en/of reproductie van uitgangsmateriaal. Onder bedrijf wordt in dit geval verstaan tevens de bedrijfsactiviteiten die door een derde namens het bedrijf worden verricht. Koper dient daarbij desgevraagd direct inzage te geven in zijn administratie met betrekking tot het relevante uitgangsmateriaal.

17. Conversie
1. Indien een bepaling uit deze Algemene Voorwaarden nietig is, treedt voor deze bepaling automatisch (van rechtswege) in de plaats een geldige bepaling die zo veel mogelijk beantwoordt aan de strekking van het nietige beding. Partijen zijn gehouden over de tekst van deze nieuwe bepaling zo nodig met elkaar in redelijk overleg te treden.
2. In dat geval behouden de overige bepalingen in de Algemene Voorwaarden zo veel mogelijk onverminderd hun geldigheid.

18. Geschillenbeslechting
1. Tenzij partijen in onderling overleg arbitrage zijn overeengekomen, zal elk geschil worden beslecht door de in eerste aanleg bevoegde burgerlijke rechter ter plaatse van de verkoper, tenzij de toepasselijke regels van het in artikel 19 gekozen recht dwingendrechtelijk een andere rechter bevoegd verklaren.
2. In geval van een geschil zullen partijen echter in eerste instantie in onderling overleg, of anders middels mediation, tot een oplossing trachten te komen, alvorens partijen dit geschil aan een arbitragecommissie dan wel aan de burgerlijke rechter voorleggen.

19. Toepasselijk recht en overige toepasselijke voorwaarden
1. Op elke overeenkomst tussen verkoper en koper is het recht van het land van de verkoper van toepassing.
2. Op alle overeenkomsten met en/of aanbiedingen tot verkoop gericht tot buiten het land van de verkoper gevestigde kopers, voor zover daarvan in deze Verkoop- en Leveringsvoorwaarden niet wordt afgeweken, zijn de International Seed Federation Rules and Usages for the Trade in Seeds for Sowing Purposes van toepassing.
3. Indien verkoper en koper niet in hetzelfde land zijn gevestigd, is bovendien van toepassing de United Nations Convention on the International Sales of Goods (het Weens Koopverdrag), voor zover deze niet afwijkt van deze voorwaarden en voor zover het niet in strijd is met het dwingend recht van het land van de verkoper.
4. In geval van twijfel over de interpretatie van deze verkoop- en leveringsvoorwaarden van Hazera B.V. gesteld in een andere taal, is de nederlandstalige versie van deze voorwaarden, die is gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Breda, Nederland, doorslaggevend.

De voorwaarden en specificaties van Hazera B.V. zijn van toepassing op alle rassen die door Hazera op de markt zijn gebracht of zullen worden gebracht.